Proroads.eu > Na stiahnutie > Legislatíva > 508/2009 Vyhláška o BOZP

508/2009

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.


    2016.06.04 - 11:06:17