Proroads.eu > Na stiahnutie > Legislatíva > 147/2016 Vyhláška o BOZP

147/2016 Vyhláška o BOZP

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. júna 2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.


    2016.06.04 - 10:06:01