Proroads.eu > Na stiahnutie > Legislatíva > 364/2004 Zákon o vodách

364/2004 Zákon o vodách

Zákon z 13. mája 2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

134/2010 Zákon o vodách - doplnok

Zákon zo 4. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

    2016.01.20 - 15:01:06